Wien si mir ?

De Veräin “Lëtzebuerger Naturfoto-Frënn a.s.b.l” (LNF) gouf am Oktober 1995 gegrënnt. T’ ‘LNF’ huet sech zur Aufgab gemaach, der Naturkund am allgemengen an der fotografescher Naturdokumentatioun am speziellen ze déngen. Duerch hir Aarbecht an der Ëffentlechkeet wëll t’ ‘LNF’ zu engem besseren Versteesdemech vu Natur an Ëmwelt bäidroen a fir hiren Schutz antrieden. D’ Memberen vun der ‘LNF’ begéinen sech reegelméisseg am “Haus vun der Natur” – offizielle Sëtz vun der ‘LNF’ (Beetebuerger Strooss op der Kockelscheier). Hei ginn ënner Gläichgesënnten ënner anerem Erfarungen ausgetosch, Billervirféierungen ofgehalen oder d’Gestaltung vun Biller kommentéiert. Et gi Weiderbildungscoursen iwwer Technik, Bildopbau, Material asw. ofgehalen. D’ ‘LNF’ organiséieren Fotoausstellungen uechter d’Land, wei och Fotoexkursiounen am In- an Ausland.  

Wer sind wir ?

Der Verein “Lëtzebuerger Naturfoto-Frënn a.s.b.l.” (LNF) wurde im Oktober 1995 gegründet. Die ‘LNF’ hat sich zur Aufgabe gemacht, der Naturkunde im Allgemeinen und der fotografischen Naturdokumentation im Speziellen zu dienen. Durch ihre Öffentlichkeitsarbeit will die ‘LNF’ zu einem besseren Verständnis von Natur und Umwelt beitragen und für den Schutz der Natur eintreten. Die ‘LNF’ Mitglieder treffen sich regelmässig im “Haus vun der Natur” – offizieller Sitz der LNF (Bettemburger Strasse auf Kockelscheuer). Hier können unter Gleichgesinnten Erfahrungen ausgetauscht werden, Bildervorführungen veranstaltet sowie Bildbesprechungen organisiert werden. Es werden Weiterbildungsseminare über Technik, Bildaufbau, Material usw. durchgeführt. Die ‘LNF’ organisieren Bilderausstellungen in Luxemburg sowie Fotoexkursionen im In- und Ausland.

Qui sommes nous ?

L’association sans but lucratif ” Lëtzebuerger Naturfotofrënn ” (LNF) a été fondé en octobre 1995. Elle a pour but la documentation photographique de la nature sous tous ses aspects. Par ses actions publiques, l’association LNF veut contribuer à une meilleure compréhension de la nature et de l’environnement et promouvoir la publicité pour leur conservation. Les membres de l’association se réunissent régulièrement à Kockelscheuer “Haus vun der Natur”, où se trouve le siège social (5, route de Luxembourg, L-1899 Kockelscheuer). Ces réunions prennent la forme d’un atelier photographique, où les membres peuvent prendre connaissance des dernières évolution techniques, ou bien discuter les photos présentées. Périodiquement, les “Lëtzebuerger Naturfotofrënn” organisent des manifestations d’envergure, comme des festivals internationaux de la photo animalière et de nature, des expositions de photos au Luxembourg ainsi que des excursions photographiques au Luxembourg même et dans les environs. 

Who are we ?

The society “Lëtzebuerger Naturfoto-Frënn a.s.b.l.” was founded in October 1995. Its main concerns are the promotion of nature study in general and, more specifically, the documentation of nature by the means of photography. Through its public work the LNF wishes to further a better understanding of nature and the environment and contribute to their protection and conservation. The members of the LNF meet on a regular basis at the “Haus vun der Natur” (House of Nature), which is LNF’s official home, located on the rue de Bettembourg in the Kockelscheier area. At this location, like-minded people gather to exchange experiences, present their pictures and discuss the composition of photos. We hold workshops on technique, picture composition and material etc... We organize photo exhibitions throughout the country and photography trips in Luxembourg and abroad.

 


Lëtzebuerger Naturfoto-Frënn a.s.b.l.
R.C.S. F3172
Affiliéiert bei der FLPA (Fédération Luxembourgeoise de la Photographie Artistique)